Zdravotnická reforma pokračuje

30.květen 2012 | Autor: Ludmila Habadová

Počátkem roku odstartovala v praxi druhá fáze zdravotnické reformy, která vedle změn poplatků za hospitalizaci a recept přinesla i největší změnu za posledních dvacet let – možnost připlatit si za nadstandard.

Ministr zdravotnictví Leoš Heger intenzivně pokračuje v práci na další fázi reformy, která by měla přinést především spravedlivější přerozdělení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, zjednodušení vzdělávání lékařů, zpřísnění reklamy na léčivé přípravky, větší ochranu pacientů v rámci jednotného sledování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčiv a jejich padělků a právo pacientů na náhradu nákladů na péči čerpanou v jiné zemi Evropské unie (EU).

Čtyři nové zákony a osm novelizací

V této fázi reformy by mělo dojít k celkem osmi novelizacím a měly by být vydány čtyři zcela nové zákony. Součástí těchto změn by pak měla být i transpozice směrnic EU do české legislativy. Tyto změny by měly přiblížit české zdravotnictví standardům, které jsou jinak obvyklé v ostatních vyspělých státech EU, a přispět k zamezení plýtvání s finančními prostředky.

Zákon o univerzitních nemocnicích

Ve vnějším připomínkovém řízení se nachází věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích, který mimo jiné omezuje jejich počet. Taxativní výčet univerzitních nemocnic má mít přímou vazbu na konkrétní lékařskou fakultu. Nemocnice by měly mít pouze neziskový charakter, kdy jejich účelem nebude dosahování zisku, ale zejména naplnění jejich hlavní činnosti. Na řízení univerzitní nemocnice by se mělo ve spolupráci podílet Ministerstvo zdravotnictví, vysoká škola a kraj, její případné zrušení by mělo být možné pouze přijetím novely zákona.

Zákon o regulaci reklamy

S účinností od ledna 2013 se počítá s novelou zákona o regulaci reklamy, která zpřísňuje podmínky regulace reklamy léčivých přípravků, zakazuje soutěže, loterie nebo „hry“, jimiž lze ovlivnit předepisování léků. Novela dále pamatuje na zákaz návštěv zástupců farmaceutických firem v ordinačních hodinách, dále lékař ani farmaceut nesmí pacientovi doporučit lék, pokud by tak činil v důsledku reklamního lobbingu. Nově bude možné sponzoringem kongresové turistiky uhradit lékařům pouze náklady za ubytování, stravu, dopravu a registrační poplatek.

Transplantační zákon

Novela transplantačního zákona upraví pravidla pro zajištění jakosti a bezpečnosti orgánů určených pro transplantaci a přizpůsobí právní normu evropské legislativě, povede k zamezení nepřípustných praktik při darování a transplantaci orgánů, a to včetně obchodování s lidmi. Dále řeší v souladu se směrnicemi EU náhrady na pokrytí výdajů a ztrát z příjmů a mimo jiné řeší otázku zemřelých dárců, kteří nejsou občany ČR.

Novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a zákona o vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

V srpnu by měla být Vládě ČR předložena novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a velká novela zákona o vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Obě tyto normy celkově zjednoduší a zpřesní jejich dosavadní procesní pravidla. U nelékařských povolání bude například odstraněno duplicitní vzdělávání na VOŠ a Bc. oborů, dojde ke zrušení odborného dohledu, zavádí celoživotní vzdělávání jako povinnost každého zdravotnického pracovníka, ruší kreditní systém a upravuje akreditace či akreditační komise.

Novely zákona o léčivech

Větší ochranu pacientů v případě zjištěných nežádoucích účinků či padělků léčiv a zavedení jednotných pravidel pro všechny subjekty v dodavatelském řetězci a zamezení nežádoucího reexportu léčiv by měla zajistit novela zákona o léčivech, která bude rozdělena do dvou fází. Finální podoba těchto novel by měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2013. Novela dále zavádí registr výdejů léčivých přípravků s množstevním omezením, a to z důvodu snížení rizika výdeje u zneužívaných léčiv. S ohledem na rizika spojená s padělanými léčivy stanovuje jednotné ochranné prvky k identifikaci a ověření pravosti léčiv za účelem zabránění vstupu padělků do legální distribuční sítě.

Zákon o zdravotních prostředcích

Komplexní úpravu regulace zdravotnických prostředků ze zdravotního pojištění na základě principu „za stejný efekt, stejná úhrada“ řeší zákon o zdravotních prostředcích. Ten dále stanoví podmínky jejich uvádění na trh, včetně distribuce, výdeje, prodeje a používání v nemocnicích, zpřísnění požadavků na distribuci a manipulaci. Zákon by měl být do vlády předložen koncem roku 2012.
Zákon o zdravotních
pojišťovnách
Zákon o zdravotních pojišťovnách by měl zajistit spravedlivější přerozdělování pojistného a nastavit nová pravidla pro fungování zdravotních pojišťoven včetně složení správních rad, které by se napříště měly skládat pouze z odborníků, aby se zamezilo politickým vlivům. Dále plánuje posílení principů transparentní obchodní soutěže pří nákupu péče či služeb ze strany zdravotních pojišťoven.

Zákon o hluku, o ochraně veřejného zdraví a „tabákový zákon“

Ochranou lidského zdraví se zabývají tři zákony, a to zákon o hluku, který zavede nový systém kompetencí, odpovědnosti a dozoru nad ochranou proti hluku, přičemž ale stávající hlukové limity nemění. Dále novela zákona o ochraně veřejného zdraví sladí tuto normu s evropskými směrnicemi a se správním řádem a upraví skutkové podstaty správních deliktů včetně liberačních důvodů. Novela zákona č. 379/2005 Sb. (alkohol, tabák, návykové prostředky) pak posílí ochranu před účinky nepřímého tabákového kouře.

Přeshraniční péče

Transpozice směrnice Evropské unie o přeshraniční péči do zákona o veřejném zdravotním pojištění musí být hotová do 25. 10. 2013 a přinese pacientům právo obdržet náhradu nákladů na péči čerpanou v jiné zemi Evropské unie ve výši hrazené v jejich státě. Tam, kde to směrnice umožní, bude minimalizován vliv na finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění stanovením podmínek čerpání péče v zahraničí.