Zdravotnická reforma

29.říjen 2011 | Autor: Ludmila Habadová

Ministr zdravotnictví Leoš Heger je ve funkci již 15 měsíců. Jeho hlavní prioritou bylo od samého počátku prosazení reformních změn v českém zdravotnictví. I přes několikaměsíční komplikace způsobené protestní akcí lékařů „Děkujeme, odcházíme“ je tento proces přibližně v jedné třetině.

Po schválení kodexových zákonů o službách a úpravách v oblasti léků a pacientských poplatků jsou v druhé třetině na řadě změny pro zdravotní pojišťovny a s tím související zásahy do sítě nemocničních lůžek.

Úspora až osm miliard

První, již schválená část reformy zavádí řadu změn, které by měly resortu ministerstva zdravotnictví ušetřit až osm miliard korun. Jedná se o novelu zákona o zdravotním pojištění, která zvyšuje regulační poplatek za pobyt v nemocnici ze současných 60 na 100 korun za den, což by mělo podle odhadů přinést až dvě miliardy korun. Další více než jednu miliardu ušetří pojišťovny na proplácení léků do 50 korun a všech podpůrných a doplňkových přípravků. Nemalou finanční úsporu přinese zákonem schválené neproplácení preventivních zaměstnaneckých prohlídek pojišťovnami. Nově nebudou pacienti již platit za každou jednotlivou položku na receptu, ale zaplatí pouze 30 korun za recept. I přes poměrně velkou kritiku celé levicové části politického spektra, České lékařské komory a odborů ruší novela zákaz připlácení si za lepší péči a zavádí standard, na který budou mít pacienti nárok ze zdravotního pojištění – za nadstandardní služby si naopak budou moci připlatit. Za co přesně se bude připlácet, není ještě zcela jasné, novela totiž podle kritiků jasně nestanovuje, kdo a za jakých kritérií bude standardy určovat. Odborníci mají nejprve určit takové výkony, u nichž je ekonomicky náročnější varianta možná. Tento seznam se poté stane prvním podkladem pro definování úhradových standardů. Další novinkou je zavedení elektronických aukcí, při kterých ministerstvo nabídne výrobcům léků exkluzivitu a předpokládá, že se tím v budoucnu ušetří každý rok až půl miliardy korun. Stoprocentní úhradu ze zdravotního pojištění získá jeden lék v dané léčivé látce, jež vyhraje cenovou soutěž. Konkurentům bude hrazeno jen 75 procent základní úhrady. Vedle finanční úspory se od elektronických aukcí očekává omezení korupce a šedé ekonomiky v lékové politice.

Práva pacientů posílí zákon o zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách by měl podle představ ministerstva zdravotnictví systematicky upravit problematiku poskytovatelů zdravotních služeb, a to tak, že definuje pojem zdravotnického zařízení, stanoví jednotné podmínky pro udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro státní i nestátní poskytovatele a jasně vymezí jejich práva a povinnosti včetně práv a povinností zdravotnických pracovníků. Dojde i k výraznému posílení práv pacientů, neboť ti se stanou hlavními účastníky procesu poskytování zdravotních služeb a jejich práva budou nově nejen jasně vymezena, ale i vymahatelná. Zákon dále zavede hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle stanovených standardů kvality, upraví šetření stížností na poskytování zdravotních služeb, specifikuje podmínky nakládání se zdravotnickou dokumentací a zakotví vedení Národního zdravotnického informačního systému včetně vedení Národních zdravotních registrů, které mají shromažďovat informace o zdravotním stavu obyvatel na území České republiky.

Problematiku záchranné služby sjednotí nový zákon

Doposud problematiku Záchranné zdravotnické služby (ZZS) řešilo několik spolu nesouvisejících zákonů a vyhlášek s absencí organizačního, technického a odborného vývoje v oblasti přednemocniční neodkladné péče a návaznosti na akutní nemocniční péči, k tomu navíc naprosto nedostatečně definovalo úkoly ZZS. Nový zákon o zdravotnické záchranné službě vedle sjednocení legislativy nastavuje podmínky financování ZZS tak, že tato služba bude financována jak z veřejného zdravotního pojištění, tak z části z rozpočtu krajů, další specifické náklady budou hrazeny ze státního rozpočtu. Zákon dále upravuje práva a povinnosti členů výjezdových skupin ZZS, kdy např. vedle povinnosti vyjet do dvou minut od pokynu operátora získá posádka oprávnění vstoupit na cizí pozemky a budovy či oprávnění požadovat pomoc od přítomných osob nebo možnost neposkytnout péči při bezprostředním ohrožení vlastního života a zdraví. Nově se stanovuje dojezdová doba ZZS z 15 minut na 20. Tato úprava vzedmula vlnu kritiky z obavy zhoršení dostupnosti péče, ale studie prokázaly, že na mnoha místech republiky lze patnáctiminutový limit dodržet jen stěží. Velkou diskusi vyvolal i požadavek Senátu, aby záchranáři měli nárok na odchodné. Ministr Heger tuto problematiku nakonec do návrhu nezahrnul, protože podle něj problematika výsluh patří do pracovního práva, nicméně přislíbil její projednání ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Umělé oplodnění možné pouze do 49 let

Ty zdravotní služby, u kterých je potřeba stanovit podrobněji práva a povinnosti a specifika postupů, vymezí zcela nový zákon o specifických zdravotních službách, který bezprostředně navazuje na zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Tato právní úprava detailně stanoví podmínky tzv. nevratných výkonů, jako je sterilizace, kastrace, psychochirurgické výkony nebo změna pohlaví u transsexuálů. Po bouřlivé diskusi byla tímto zákonem stanovena nová hranice umělého oplodnění u žen do 49 let. Poskytovatelé asistované reprodukce nebudou již ke své činnosti potřebovat zvláštní schválení ministerstva zdravotnictví, ale postačí jim pouze oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Terapeutická kastrace bude dle zákona možná u mužů nad 25 let, kteří spáchali buď nějaký sexuálně motivovaný zločin, nebo byli dia­gnostikováni jako sexuální devianti. Předloha dále upravuje ochranné léčení ve zdravotnických zařízeních, dárcovství krve, povinnost pro střední a vyšší odborné školy organizovat a hradit preventivní prohlídky žáků, posudkovou činnost lékařů a nemoci z povolání. Pracovišť, která pacienty ohledně nemocí z povolání vyšetřují, je podle ministerstva nyní zbytečně moc. Poskytovatele bude nově vybírat ministerstvo na dobu deseti let.

Po několikadenní schůzi Poslanecké sněmovny, způsobené obstrukcemi levice, která se snažila zablokovat schválení všech reformních zákonů, byl nakonec schválen i balíček zdravotnických zákonů, který nyní čeká pouze na podpis prezidenta republiky. V další části zdravotnické reformy je na řadě ještě zákon o zdravotních pojišťovnách a zákon o dlouhodobé péči, jejichž účinnost se plánuje od 1. ledna 2013.