Pro kvalitní rozhodování je třeba kvalitních informací

22.únor 2013

V České republice je celá řada institucí, z nichž lze čerpat informace pro tvorbu zdravotní a sociální politiky. Samotné úřady státní správy a samosprávy mají svá analytická oddělení, která by měla příslušné expertní vědění produkovat.

Stále častěji se však setkáváme s případy, kdy je expertiza získávána vně úřadů. Organizace, které generují toto vědění, jsou v zásadě trojího typu – výzkumná centra soustředěná kolem univerzit a vysokých škol, think tanky a stále častěji soukromé auditorské firmy. 

Kde najít relevantní informace pro tvorbu (zdravotní) politiky?

Zajímavý vhled do toho, odkud brát vědění pro zdravotní politiku v ČR, přinesla studie Jana a Marie Klusáčkových publikovaná v roce 2012 v časopise Central European Journal of Public Policy. Autoři provedli obsahovou analýzu článků mezi roky 2005 a 2010 z odborných časopisů, v nichž lze očekávat publikování dat relevantních pro tvorbu zdravotní politiky. Z jejich analýzy vyplynulo, že nejvíce takových článků publikuje časopis Zdravotnictví v ČR, vydávaný Asociací pro rozvoj sociálního lékařství a řízení péče o zdraví, jehož poslední číslo ovšem vyšlo v 1. čtvrtletí roku 2012. Články v tomto časopise také nejčastěji obsahovaly nějaká konkrétní doporučení pro tvorbu politiky. Velké množství konkrétních doporučení bylo podle studie publikováno také v České geriatrické revui. 

Při pohledu na instituce, z nichž pocházejí experti podepsaní pod sledovanými články, autoři studie zjistili, že zastoupení různých institucí je velmi pestré. Nejčastěji však publikovali osobnosti ze Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity (ZSF JČU), která sama vydává recenzovaný časopis Kontakt. Vyšší zastoupení měla také Vysoká škola ekonomická nebo Katedra veřejné a sociální politiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (KVSP FSV UK). 

Obdobná studie zdrojů expertního vědění pro sociální politiku nebyla publikována. Vzhledem k úzké vazbě mezi sociální a zdravotní politikou lze nalézt relevantní informace i ve výše uvedených časopisech. Významným recenzovaným časopisem pro rezort sociálních věcí je však Fórum sociální politiky, vydávaný Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV). Problematice sociálních služeb se věnuje časopis Sociální služby, který vydává Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Např. Asociace vzdělavatelů v sociální práci pak vydává časopis Sociální práce.

Centra expertizy

Některá uni­verzitní pracoviště (ZF JČU a KVSP FSV UK), která produkují vědění pro zdravotní a sociální politiku, byla zmíněna již výše. Mezi ty, o nichž se dosud nemluvilo, patří např. Fakulta sociálních studií (FSS) a Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, přičemž FSS MU je silně personálně propojena s brněnskou pobočkou VÚPSV. VÚPSV je tradiční veřejnou výzkumnou institucí produkující analýzy pro tvorbu sociální politiky v ČR. V neposlední řadě patří mezi důležitá centra expertizy pro sociální, zdravotní, ale i další veřejné politiky Centrum pro sociální a ekonomické strategie, které spadá pod FSV UK.

Centrum zdravotně-sociálních studií

Při vysoké škole CEVRO Institut bylo v roce 2012 založeno Centrum zdravotně-sociálních studií. Jak už z názvu vyplývá, Centrum klade důraz na stále užší propojení zdravotní a sociální problematiky a klade si za cíl rozvíjet poznání relevantní pro oba dva sektory. Jádrem jeho aktivit je analytická a vzdělávací činnost. Díky pravidelně pořádaným seminářům se na jeho půdě setkávají odborníci různého zaměření a z rozličných institucí. Centrum se tak stává významným střediskem pro generování podnětů pro tvorbu další politiky. 

Pravidelné semináře se zaměřují na novinky v české i evropské legislativě, jež se vztahují k sociální i zdravotní politice, ale také na aktuální témata, která v tomto směru hýbou společností. Jeden ze seminářů tak byl věnován sociálněprávní ochraně dětí v souvislosti s novelizací příslušného zákona. Tomuto tématu se bude Centrum nadále věnovat, a připravuje proto specializované kurzy zejména pro pracovníky samospráv. Dalším dlouhodobým, avšak zároveň aktuálním tématem je stárnutí populace. V této souvislosti se konala setkání k tématu sociálního podnikání či k otázce vymezení dlouhodobé péče v České republice. Z evropské perspektivy se Centrum zaměří např. v únoru na novinky v lékové politice. K jednotlivým seminářům je vydáván bulletin, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách Centra zdravotně-sociálních studií.