Postavení a činnost lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení

22.únor 2013

Sociální zabezpečení je souhrnné označení pro systém, který je tvořen třemi subsystémy (neboli tzv. pilíři). Jedná se o systém sociálního pojištění (nemocenské a důchodové), systém státní sociální podpory a systém sociální pomoci.

Lékařská posudková služba v re­zortu práce a sociálních věcí představuje složku našeho sociálního systému, jejímž stěžejním úkolem je posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti osob pro účely jednotlivých systémů sociální ochrany – zejména důchodového pojištění, nemocenského pojištění, sociálních služeb, státní sociální podpory a systému dávek osobám se zdravotním postižením. Na základě posouzení zdravotního stavu osob a jeho specifických důsledků vydávají orgány LPS posudky, které v jednotlivých řízeních slouží jako podklady pro rozhodování orgánů státní správy o nárocích na sociální dávky či jiné benefity podmíněné nepříznivým zdravotním stavem, popřípadě jako podklady pro rozhodování soudů, které ve vymezených případech pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy o těchto nárocích v rámci správního soudnictví přezkoumávají. 

Význam lékařské posudkové činnosti je nepřehlédnutelný

Lékařská posudková činnost v sociálním zabezpečení má široký význam medicínský, sociální, pracovněprávní a ekonomický. Teorie a praxe lékařské posudkové činnosti prodělává od počátku druhého tisíciletí prudký vývoj. 

Příčiny tohoto jevu je třeba hledat ve společenském a ekonomickém vývoji a sociální politice státu, které staví lékařskou posudkovou činnost před další úkoly. Význam činnosti posudkové služby je v systé­mu sociálního zabezpečení nepřehlédnutelný. Rozsah lékařské posudkové činnosti v sociálním zabezpečení je velmi široký, má vztah k oblasti nemocenského pojištění (ročně cca 3 mil. pojištěnců), k oblasti důchodového pojištění (ročně cca 120 tis. pojištěnců) i k ostatním sociálním systémům (ročně cca 250 tisíc fyzických osob).

Pracovní vytížení posudkových lékařů stále roste

V osobě posudkového lékaře dochází k integraci medicínských znalostí, a to znalostí ze všech medicínských oborů, se znalostmi právními, ale také sociálními a v neposlední řadě etickými. K 31. 12. 2012 pracovalo v rezortní lékařské posudkové službě 416 lékařů a jejich průměrný věk byl 59,5 let. Polovina posudkových lékařů byla v důchodovém věku. Z těchto lékařů neměla jedna třetina příslušné vzdělání a musela pracovat pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru. Současně se neustále zvyšuje i pracovní zátěž lékařů. 

Zatímco v roce 2005 připadalo na jedno lékařské místo na okresní správě sociálního zabezpečení vypracování 815 posudků ročně, tak v roce 2012 to bylo již 1 245 posudků za rok. Uvedená čísla dosvědčují, že prvoinstanční lékařská posudková služba, okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ), pracovala, ale i v současné době pracuje prakticky na hranici svých možností, fyzických, psychických i sociálních.