Co přinesla novela zákona o DPH do zdravotnictví

22.únor 2013

S účinností od 1. 1. 2013 zaznamenal zákon o DPH významné změny, které byly schváleny až v závěru roku 2012, a to v rámci dvou novel. Jednou z nich byl tzv. „protischodkový balíček“ a druhou byla tzv. „technická novela“.

Bez ohledu na to, která právní norma změnu přinesla, nejsledovanější bylo to, zda dojde ke sjednocení sazeb DPH, nebo k jejich zvýšení o jeden procentní bod. Zvyšování sazeb, a tím výše hodnoty daně z přidané hodnoty se subjektů ve farmacii dotýká nejvýznamněji.

Zvýšení DPH u zdravotnických prostředků ze 14 % na 21 % je pro nemocnice citelné

Poskytování zdravotních služeb představuje z pohledu DPH osvobozené plnění, což na druhé straně znamená, že subjekty poskytující zdravotní služby nemají při pořizování vstupů nárok na odpočet daně. U subjektů, jako jsou např. nemocnice, které mají pevně stanovené úhrady za své služby a které nemají nárok na odpočet DPH při pořizování vstupů, je zvýšení hodnoty DPH zcela klíčové. Ještě významnější změnou než samotné zvýšení ­sazby o jeden procentní bod v obou sazbách však bylo pro zdravotnictví přetřídění některých zdravotnických prostředků ze snížené do základní sazby daně. Celkovým dopadem tak u některých zdravotnických prostředků je zvýšení sazby z původních 14 % na současných 21 %. A právě tato změna je pro subjekty, jako jsou nemocnice, skutečně citelná.

Za změnou sazby je tlak Evropské komise

Důvodem změny sazeb byl tlak ze strany Evropské komise, dle jejíhož názoru vymezila Česká republika zdravotnické prostředky v příliš širokém rozsahu. Podle evropské úpravy patří do snížené sazby jen ty zdravotnické prostředky, které jsou určeny pro osoby se zdravotním postižením ke zmírnění nebo léčení jejich potíží a pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených. Již počátkem ledna vyvolala tato změna velké interpretační problémy, se kterými se potýkali nejen výrobci, distributoři a prodejci, ale ­také Ministerstvo financí (potažmo Generální finanční ředitelství) a Ministerstvo zdravotnictví. Množící se dotazy směřované na tato ministerstva povzbudila aktivitu úředníků, kteří ve snaze pomoci daňovým poplatníkům začali vydávat různé informace či stanoviska. Prvním z nich byla Informace MF vydaná 10. prosince 2012, která přinesla vysvětlení důvodů změny a povšechně informovala o obsahu přetřídění.

Dlužno poznamenat, že Ministerstvo zdravotnictví se v mezirezortním připomínkovém řízení snažilo o zachování maximálního rozsahu položek zdravotnických prostředků ve snížené sazbě tak, jak to dovolovala směrnice EU, a navrhovalo několik variant postupů při zařazování zdravotnických prostředků do jednotlivých sazeb DPH tak, aby při aplikaci novely do praxe bylo eliminováno co nejvíce nejasností a sporných míst. 

Všechna tato navrhovaná řešení však byla zamítnuta a MF použilo model založený na Harmonizovaném celním systému. Právě tento způsob klasifikace položek působí v praxi zavádějícím a matoucím způsobem, což dokládají dotazy mnohých subjektů, kteří mají četné problémy se správným zařazením konkrétního zdravotnického prostředku do dané sazby DPH.

Rozhodovací pravomoci ponechány Generálnímu finančnímu ředitelství

Po neúspěchu při tvorbě novely se MZ snažilo převzít rozhodování ve sporných případech při zařazování zdravotnických prostředků do jednotlivých sazeb. Ani v tomto případě však nebylo úspěšné a všechny rozhodovací pravomoci ohledně problematiky sazby DPH byly ponechány Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ). Ministerstvo zdravotnictví se nevzdalo a společně s GFŘ vypracovalo společná stanoviska k problematice DPH u zdravotnických prostředků, která byla zveřejněna 4. února 2013 na webových stránkách obou institucí. 

Ambice Ministerstva zdravotnictví na vypracování příkladového katalogu se sice dosud nenaplnila, ale pozorný čtenář při opakovaném čtení pochopí základní logiku postupu svépomocného zatřiďování zdravotnických prostředků do příslušné sazby DPH. V současné době může kdokoli oficiálně požádat o závazné posouzení správnosti zařazení do odpovídající sazby daně. V souladu se zákonem je jediným orgánem vydávajícím tato závazná rozhodnutí GFŘ. Rozhodnutí je pak závazné pro všechny státní orgány, tj. i pro správce daně při případné daňové kontrole. Každé jiné posouzení bude vždy jen názorem dané osoby, a jako takové zcela nezávazné. 

Zvyšování sazeb DPH má vždy nepříjemné dopady na koncového spotřebitele, a v současné době ekonomické krize s vyhlídkou nejistého výsledku je překvapivé, že pravicová vláda ke zvýšení sazeb DPH přistoupila. Nicméně v otázce přetřídění zdravotnických prostředků do základní sazby lze jen s povděkem kvitovat, že se našim vládám tak dlouho podařilo udržet zdravotnické prostředky ve snížené sazbě. V evropském měřítku byla v tomto Česká republika skutečným unikem.