Obchodní společnosti 2014 – novinky

20.prosinec 2013   Autor :  Antonín Kazda

Od 1. 1. 2014 bude soukromé právo, jak ho známe několik desítek let, zčásti passé. Zákoníky nahradí nové zákony a nové definice. Pokud stát chtěl zpřehlednit základ soukromého práva, zdá se, že v několika věcech uspěl – mj. právě s ohledem na právo společností, které vložil do zákona o obchodních korporacích č. 90 / 2012 Sb. (zkráceně ZOK).

Obchodní – kapitálová – společnost dle ZOK

V ZOK stát ponechal určitou část úpravy obchodních kapitálových společností stejně, jako byly upraveny doposud. Přitom ale zavedl některé právní instituty a pojmy nově, resp. dal starým známým nové významy.

V čem se nově obchodní společnosti, spolu s družstvy nazvané obchodní korporace, liší od dosavadní úpravy? Přinášíme přehled několika základních rozdílů se zaměřením na s. r. o.

1. Obecně, ZOK ruší ta ustanovení zakladatelských dokumentů společností, která by byla v rozporu s jeho povinnou úpravou, a to k 1. 1. 2014. Do 30. 6. 2014 mají společnosti čas k úpravě svých dokumentů do souladu s ZOK a k jejich uložení do sbírky listin rejstříku.

2. Na založení korporace se ustanovení nového občanského zákoníku (zkráceně NOZ) – § 123 stanoví minimální obecné náležitosti.

3. Členem statutárního orgánu může být i právnická osoba. Členové orgánu by měli mít písemné smlouvy o výkonu funkce dle zákona o ZOK – jinak od 1. 7. 2014 platí zásada bezplatného výkonu funkce.

4. Pro jednání člena statutárního orgánu bude platit pravidlo podnikatelského úsudku při rozhodování – musí jednat v dobré víře, v obhajitelném zájmu společnosti a informovaně, aby se zbavil odpovědnosti za újmu způsobenou společnosti svým jednáním. Členové statutárních orgánů budou muset dobře sledovat finanční situaci společnosti. Je stanoveno ručení členů orgánu při úpadku společnosti. V případě úpadku společnosti může soud (na návrh insolvenčního správce nebo věřitele) rozhodnout, že člen statutárního orgánu, a to i bývalý, ručí za splnění povinností společnosti, jestliže daný člen statutárního orgánu věděl, nebo měl či mohl vědět o hrozícím úpadku a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil pro jeho odvrácení vše potřebné, resp. rozumně předpokladatelné.

5. Obsahem společenských smluv obchodních korporací, které vznikly před účinností ZOK, jsou ta ustanovení stávajícího obchodního zákoníku zákona č. 513 / 1991 Sb. (zkráceně ObZ), která upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s kogentními – povinnými – ustanoveními ZOK nebo není jinak upraveno ve společenské smlouvě. Starší společnosti řídící se ObZ se mohou nejpozději do 2 let od 1. 1. 2014 podřídit ZOK jako celku, jinak platí ObZ dále.

6. Obecná úprava právnických osob v NOZ se na obchodní spol. užije podpůrně – jeho ustanovení o spolcích se výslovně užijí tam, kde to ZOK výslovně stanoví; na zápisy pak zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob č. 314 / 2013 Sb.

7. V úpravě s. r. o. ZOK dává větší míru volnosti při tvorbě a přijetí korporátních dokumentů včetně úpravy vztahů mezi společníky.

8. Dobré je to, že není omezen počet společníků s. r. o., je zrušen zákaz řetězení s. r. o. s jedním společníkem nebo počet s. r. o., kde jedna fyzická osoba může být jediným společníkem.

9. Základní kapitál i vklad může být 1 Kč (dnes 200 000 Kč a 20 000 Kč) – ručení společníků v tomto ohledu klesá, zároveň se ale stanovuje vyšší odpovědnost společníků za kontrolu hospodaření společnosti. Pokud zakládá s. r. o. jeden společník, nemusí před vznikem společnosti splatit 100 procent vkladu, stačí 30 procent.

10. S. r. o. může mít různé druhy podílů a jeden společník může mít víc než jeden podíl. Podíl na zisku může být pro tyto podíly určen libovolně.

11. Má-li s. r. o. více jednatelů, mohou dle společenské smlouvy tvořit kolektivní orgán – pro ten pak platí pravidla jako pro představenstvo akciové společnosti, kdy hlasují nadpoloviční nebo vyšší většinou atd.

12. Pravidla pro valnou hromadu s. r. o., její svolávání a hlasování jsou určena v ZOK, ale mnohá lze upravit jinak ve společenské smlouvě. Jednatel může nově jednat společně s prokuristou. Valná hromada může zásadně jednat i elektronicky, nepřítomní společníci mohou hlasovat následně, a to do 7 dnů po konání valné hromady s. r. o.

13. Akciová společnost si pak může mj. volit ze dvou forem řízení – buď představenstvo a dozorčí radu, nebo nově správní radu a statutárního ředitele. Představenstvo stačí od 1. 1. 2014 jednočlenné.

14. Pro akciovou společnost je stanovena povinnost mít internetové stránky, pro s. r. o. ne. Na stránkách se zveřejňují základní údaje o společnosti, jméno, sídlo nebo údaje o zápisu v rejstříku.

Závěr

Smysl nové úpravy vidím v jednotlivostech – kdy právě většina výše uvedeného patří k tomu pozitivnímu. Skvělost ZOK – a tím méně NOZ – jako celku zatím nevidím – ale snad ze mě mluví jen v konzervatismus převtělená lenost učit se pro krásu učení samého.

Zatímco ZOK připadá v mnohém funkční, NOZ se zdá být krokem učiněným proto, aby se prostě někam šlo. Nepřipomíná to nucenou chůzi Evropské unie stále vpřed?