"CZECH POINT" efektivní komunikace mezi občanem a veřejnou správou

Starší články autorů | Autor: Ivan Langer | 02. červen 2011

Shrnutí

Projekt CZECH POINT Dne 22. června 2005 jsem jako stínový ministr vnitra za Občanskou demokratickou stranu představil v moderní budově radnice Prahy 13 projekt efektivní komunikace mezi občanem a veřejnou správou nazvaný CZECH POINT. CZECH POINT je součástí projektu eStat.cz – efektivní stát 2006 – 2011. Název, který je možné přeložit z angličtiny jako “kontrolní stanoviště” v sobě skrývá zkratku “Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál”. Radnice Prahy 13 nebyla k prezentaci projektu vybrána náhodou, neboť její vnitřní funkční uspořádání je vzorovým příkladem otevřeného a vstřícného přístupu veřejné správy k občanům.

 

Projekt CZECH POINT vznikl jako reakce na současnou situaci při komunikaci občanů s úřady. Lidé musí při vyřizování svých záležitostí běhat od úřadu k úřadu, na jeden pro výpis z obchodního rejstříku, na druhý pro výpis z katastru nemovitostí, na třetí z rejstříku trestů. Vyřízení takové záležitosti zabere v lepším případě hodiny, zpravidla však celé dny.
 
 
Projekt CZECH POINT naproti tomu vychází ze základní teze, že občan bude se státem komunikovat prostřednictví jednoho místa (úřadu nebo přímo z domova), kde bude moci získat maximum informací, údajů a služeb, které zajišťuje stát a bude moci kontrolovat veškerá řízení, která se státem vede.
 
 
Cílem projektu je tedy vytvoření univerzální podatelny, jediného ověřovacího a informačního centra, kde bude možné:
 
 
a.získat veškerá dostupná data z centrálních veřejných registrů spravovaných státem, včetně jejich ověření vztahující se ke všem osobám nebo věcem, jejich právům a povinnostem, 
 
 
b.získat veškerá dostupná data z centrálních neveřejných registrů spravovaných státem včetně jejich ověření vztahující se k mé osobě nebo mých věcem, právům a povinnostem, 
 
 
c.úředně ověřit dokumenty nebo podpisy na listinách a provést převod písemných dokumentů do elektronické podoby a obráceně, 
 
 
d.získat informace o postupu probíhajících správních řízení vztahujících se k mé osobě nebo k mým věcem, právům a povinnostem, 
 
 
e.podat jakékoli podání pro zahájení řízení ve všech věcech, ve kterých veškeré správní orgány rozhodují o mých právech, právem chráněných zájmech a povinnostech. 
 
Doprovodným cílem je pak omezit nároky orgánů veřejné správy na dokládání údajů, které o osobách, věcech, právech a povinnostech vede a spravuje stát v centrálních registrech.
 
 
Základní stavební jednotkou CZECH POINTu se stanou úřady veřejné správy, zejména obecní a městské úřady, magistráty a krajské úřady, dále pak ministerstva a jiné správní úřady. Funkci CZECH POINT budou moci vykonávat také tzv. licencované osoby (např. notáři, Hospodářská komora ČR apod.). Výhody CZECH POINTu budou moci využívat občané i samostatně, pokud budou registrování v systému (tzv. osobní/virtuální CZECH POINT).
 
 
Projekt CZECH POINT nebude představovat žádné nové nároky (jak personální, tak finanční) na veřejnou správu. Kvalifikované zaměstnance a potřebnou výpočetní techniku má dnes již každý úřad. Nezbytným předpokladem bude bezpečné připojení, které znemožní nabourat se do sítě nepovolaným osobám. Bude nutné vytvořit centrální registry spravované státem a autentifikační systém, zajišťující ověřování přístupu k těmto registrům. Projekt ale neznamená konec příslušných úřadů. Ty budou nadále spravovat data a zapisovat do registru. Pouze už nebudou vydávat výpisy a ušetřené prostředky mohou vložit do digitalizace spravovaných dat. 
 
 
K realizaci těchto cílů bude nutné přistoupit k některým legislativním změnám. Bude nutné jednak změnit zákony, které upravují dnes oddělené registry (obchodní zákoník, zákon o katastru nemovitostí, zákon o rejstříku trestů apod.), jednak přijmout zákon o “základních úkonech státu, univerzálním správním řízení a elektronické správě dokumentů”, který zajistí rovnoprávnost elektronických a papírových dokumentů, uloží úřadům při přijetí papírových dokumentů převést je do ověřené elektronické podoby a umožní vykonávat agendu elektronicky a provádět správu dokumentů v ověřené elektronické podobě. První návrhy na legislativní změny v tomto směru jsem připraven předložit na podzim 2005. Základní podoba projektu může fungovat do půl roku od přijetí příslušných legislativních norem.
 
 
Projekt CZECH POINT je nejefektivnější cestou, jak získat na jednom místě výpisy z potřebných rejstříků, jak ověřit na jednom místě veškeré dokumenty a převést je do elektronické podoby, jak podat na jednom místě všechny žádosti o rozhodnutí státu a jak se informovat a kontrolovat z jednoho místa probíhající správní řízení. Projekt CZECH POINT je cesta, jak mezi sebou mohou občané a úřady komunikovat jednoduše, rychle a efektivně ke spokojenosti všech zúčastněných.
 
Časopis Veřejná správa, 32/05
 

http://www.cicar.cz/analyzy/